Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

 

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje podległą mu jednostką. Na podstawie planu urządzenia lasu  prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną oraz odpowiada za stan lasu. Nadleśniczy reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej, kieruje pracą działu gospodarki leśnej i leśniczych, a jako ich bezpośredni przełożony nadzoruje i kontroluje tę pracę.

Dział Gospodarki Leśnej zajmuje się prowadzeniem całokształtu spraw dotyczących planowania, organizacji, koordynacji i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i łowiectwa. Pracownicy tego działu zajmują się również  zagospodarowaniem, użytkowaniem i urządzeniem lasu, sprzedażą drewna i użytków ubocznych, a także stanem posiadania, udostępnianiem lasu i edukacją leśną. W zakres obowiązków wchodzi też realizacja zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Inżynier nadzoru kontroluje czynności gospodarcze i działania formalno - prawne  podejmowane przez wszystkie komórki organizacyjne nadleśnictwa. Ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego koordynacji i realizacji prac gospodarczych

Główny księgowy wykonuje zadania w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego i zestawiania tych planów.

Dział finansowo – księgowy kontroluje dokumenty księgowe, prowadzi rachunki i rozliczenia nadleśnictwa oraz obsługuje kasę  .

Sekretarz kieruje działem administracyjno – gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługa administracyjną nadleśnictwa.

Dział administracyjno – gospodarczy zajmuje się pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa w tym obsługą sekretariatu,prowadzi też sprawy  inwestycyjno – remontowe i transportowe.

Stanowisko specjalisty ds. pracowniczych osoba zajmująca to stanowisko prowadzi wszystkie sprawy kadrowe w nadleśnictwie dotyczące  pracowników rencistów i emerytów.

Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem. Do jego obowiązków należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie za którą ponosi pełną odpowiedzialność.

Podleśniczy przydzielany jest do leśnictwa i podlega bezpośrednio leśniczemu.

Leśniczy szkółkarz odpowiada za całokształt prac związanych z prowadzeniem spraw techniczno – gospodarczych w zakresie szkółkarstwa oraz nasiennictwa i selekcji na obszarze nadleśnictwa. Jego głównym zadaniem jest produkcja materiału sadzeniowego.

Straż leśna prowadzi prace związane z zapobieganiem  i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochroną składników mienia nadleśnictwa.