Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Durowo

Teren na którym położone jest nadleśnictwo uformowany został przez zlodowacenie bałtyckie, które pozostawiło po sobie krajobraz urozmaicony dolinami rzecznym i jeziorami rynnowymi. Charakterystyczny tu płaski krajobraz tylko gdzieniegdzie wzbogacony jest terenem falistym bądź pagórkowatym (okolice Gołaszewa i Skoków). Duża jego część zajęta jest przez uprawy rolne w skutek czego kompleksy leśne nie stanowią tu dużych zwartych powierzchni.

Pod względem budowy geologicznej wyróżniamy tu czwartorzędowe utwory geologiczno – glebowe takie jak osady akumulacji bagiennej, rzecznej i jeziornej, utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, eolicznej, stokowej i utwory antropogeniczne. Na tych utworach wytworzyły się dominujące na terenie nadleśnictwa gleby rdzawe, bielicowe, płowe i murszowate oraz 14 innych typów gleb.

Z budową geologiczną danego terenu bezpośrednio związana jest roślinność występująca na tym terenie. Na tej podstawie sklasyfikowano na terenie nadleśnictwa 13 typów siedliskowych lasu, wśród których dominuje LMśw – 32,9% i BMśw – 24,9 % powierzchni. Ogółem bogatsze siedliska lasowe zajmują 69 % a uboższe borowe  31% powierzchni.

Perełką przyrodniczą Nadleśnictwa Durowo można nazwać „Rezerwat Dębina" znajdujący się ok 4 km od centrum Wągrowca w kierunku Rogożna. Utworzony został w 1957 roku w celu ochrony  lasu dębowo – grabowego, w którym rosną pomnikowe dęby o obwodzie pnia nierzadko przekraczającym 300 cm, występuję bogate runo i swoją ostoję znajduje ptactwo – m.in. czapla siwa.  W runie rezerwatu spotkamy rzadko występujące rośliny m. in. kokorycz pustą, kokorycz pełną, perłówkę jednokwiatową, a także znajdujące się pod ochroną bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, lilię złotogłów i storczyki.

W lasach znajdujących się w zasięgu nadleśnictwa poza mnogością bezkręgowców zainwentaryzowano 26 gatunków ryb, 12 gatunków płazów, 4 gadów, 150 gatunków ptaków i 40 gatunków ssaków.

Teren nadleśnictwa poprzecinany jest korytami rzek Wełna, Mała Wełna, Nielba i Struga Gołaniecka, bardzo atrakcyjnymi pod względem turystycznym, na których bardzo często odbywają się spływy kajakowe. Ponadto wyznaczona tu jest bogata sieć szlaków pieszych, konnych i rowerowych.