Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych

1.    Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Durowo, ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ioddurowo@pila.lasy.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 1 roku
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


2.    Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z podmiotami współpracującymi:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż   
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Durowo, ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ioddurowo@pila.lasy.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.    

3.    Klauzula informacyjna dla monitoringu:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż   
administratorem systemu monitoringu jest Nadleśnictwo Durowo, , ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec,
1)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ioddurowo@pila.lasy.gov.pl,
2)monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (Art. 6 ust.1 pkt f RODO),
3)odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
4)zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie do 45 dni,  po czym będą nadpisywane.
5)osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,
6)osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


4.    Klauzula informacyjna dla sprzedaży detalicznej drewna, sadzonek, produktów ubocznego użytkowania lasu:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż   
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Durowo, ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ioddurowo@pila.lasy.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu drewna, sadzonek, produktów ubocznego użytkowania lasu, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności rachunkowych  podatkowych, - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędny do realizacji celu czyli zakupu: drewna, sadzonek, produktów ubocznego użytkowania lasu, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. .celów,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

5.    Klauzula informacyjna dla osób korzystających z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Durowo:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż   
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Durowo, ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ioddurowo@pila.lasy.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, skorzystania z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Durowo  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędny do realizacji celu czyli skorzystania z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Durowo, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.