Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  •     obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  •     specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.


Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się fragment jednego obszaru Natura 2000:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Dolina Wełny"

Obszar ,,Dolina Wełny" zajmuje powierzchnię 1 447,00 ha, z czego na terenie
administrowanym przez Nadleśnictwo Durowo znajduje się peryferyjny, wschodni fragment
obszaru o powierzchni 5,00 ha, – oddział 257a,b Leśnictwo Olszyna.
Opis obszaru
Obszar chroni dolny, silnie meandrujący odcinek rzeki Wełny o długości 14 km, od
ujścia Strugi Sokołowskiej do ujścia Wełny do Warty. Ostoja znajduje się pomiędzy
miejscowościami Rogoźno Wlkp. a Oborniki, stanowiąc wschodnią granicę międzyrzecza
Warty i Noteci.
Dolina Wełny porośnięta jest lasami sosnowymi i zajęta jest częściowo przez użytki
rolne. Wzdłuż samej rzeki znajdują się fragmenty grądów, łęgów i ekstensywnie użytkowanych
łąk. Wełna należy do rzek silnie eutroficznych, o niewielkiej przejrzystości wody (0,2-0,5 m) i cechuje się wysokimi stężeniami chlorofilu w związku z oddziaływaniem eutroficznych
jezior położonych w środkowym i górnym biegu.

W zasięgu administracyjnym, leżące poza gruntami Nadleśnictwa Durowo występują trzy obszary Natura 2000:
Obszar specjalnej ochrony OSO (Dyrektywa Ptasia) o nazwie ,,Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem"

Obszar ,,Jezioro Kaliszańskie"

Obszar ,,Stawy Kiszkowskie"