Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka"

Przedmiotem ochrony jest malowniczy krajobraz dolin rzecznych, wciętych w równiny
morenowe oraz wąskich rynien polodowcowych z licznymi jeziorami przepływowymi. Rzeka
Wełna w dolnym biegu meandrując po kamienistym dnie tworzy liczne bystrza i przełomy,
wykazując miejscami charakter potoku górskiego (obecność krasnorostów np. Hildebrandia
rivularis, Thorea ramosissima).
Nieprzeciętne piękno krajobrazu, stanowiska bobrów, miejsca lęgowe rzadkich gatunków
ptaków, liczne pomniki przyrody, parki podworskie oraz zabytki architektury tworzą tu
harmonijną całość. Atrakcyjnym elementem krajobrazu kulturowego jest Muzeum Młynarstwa
i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu-Młynie (filia Muzeum Narodowego
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego). Zabytkowe kościoły, dwory i pałace zachowały
się m.in. w Wągrowcu, Rogoźnie, Łeknie, Parkowie, Budziszewku i Tarnowie Pałuckim
(prawdopodobnie najstarszy w Polsce kościół drewniany – 1374 rok).