Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W myśl obowiązującej ustawy „Prawo łowieckie” łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Rozumiemy przez to ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Ustawa „Prawo łowieckie" definiuje następujące zadania łowiectwa:

 • Ochronę i zachowanie różnorodności populacji zwierzyny oraz gospodarowanie tymi populacjami.
 • Ochronę i poprawę warunków bytowania zwierzyny.
 • Uzyskiwanie w miarę możliwości wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz liczebności poszczególnych gatunków przy zachowaniu równowagi w środowisku przyrodniczym.
 • Kultywowanie i krzewienie etyki oraz tradycji łowieckich.

Na terenie naszego nadleśnictwa występują przede wszystkim dziki, jelenie, sarny oraz lisy, które tez charakteryzują się największą liczebnością na tym terenie.

Według inwentaryzacji wykonanej przez Nadleśnictwo Durowo na dzień 10.03.2011 roku dokładna liczebność zwierzyny na naszym terenie przedstawia się następująco:

 • jeleń - 425 sztuk
 • daniel - 96 sztuk
 • sarna - 3606 sztuk
 • dzik - 1189 sztuk
 • zając - 1959 sztuk
 • królik - 120 sztuk
 • lis - 1058 sztuk
 • borsuk – 202 sztuki
 • jenot – 269 sztuk
 • szop pracz – 58 sztuk
 • kuna domowa – 94 sztuki
 • kuna leśna – 135 sztuk
 • tchórz 141 sztuk
 • piżmak 424 sztuki
 • norka amerykańska – 125 sztuk