Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych.

Leśnicy realizują ten cel przez stosowanie, wzorowanych na procesach naturalnych, metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Ta dziedzina wiedzy korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii,
gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Drzewa i drzewostany mają swoisty cykl życiowy. Najmłodsze pokolenia drzew to uprawa i nalot. Uprawa powstaje z siewu lub sadzenia. Drzewka są tu rozmieszczone dość regularnie na powierzchni, na której w przyszłości wyrośnie dojrzały drzewostan (odnowienie sztuczne). Nalot to również młode pokolenie drzew, lecz powstaje z samosiewu (odnowienie naturalne).


W Nadleśnictwie Durowo odnowienia sztuczne obejmują rocznie ok. 123 ha wraz z poprawkami. Coroczne odnowienie zrębów, podsadzenia i poprawki wymagają dużych ilości sadzonek kilkunastu gatunków drzew. Dostarcza ich szkółka nadleśnictwa, produkująca średniorocznie 1 mln sadzonek na własne potrzeby. Szkółka gospodarcza o powierzchni całkowitej 16,20 ha, powierzchni produkcyjnej 5,49 ha, znajduje się na terenie Leśnictwa Wągrowiec.
Corocznie Nadleśnictwo Durowo pielęgnuje ok. 500 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.
Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 70 ha, czyszczenia późne – na 180 ha, trzebieże wczesne – na ok. 180 ha, a trzebieże późne – na ok. 800 ha.


Warunkiem racjonalnej gospodarki leśnej jest przestrzeganie zasad nasiennictwa i selekcji. Do obsiewu szkółki używa się nasion zebranych w wytypowanych gospodarczych drzewostanach nasiennych (GDN), których powierzchnia
w Nadleśnictwie Durowo wynosi 177,98 ha. Wyższą forma selekcji są wyłączone drzewostany nasienne (WDN) jako trwała baza nasienna, zajmują one powierzchnię 25,37 ha, w tym cztery drzewostany dębu szypułkowego oraz jeden sosny pospolitej. Na bazie tych nasion z WDN zakłada się ściśle ewidencjonowane uprawy pochodne. Aktualnie
w nadleśnictwie jest 151,04 ha takich upraw, a ich ilość sukcesywnie wzrasta.
Pojedyncze drzewa o cechach wybitnych uznane są za drzewa mateczne (DM) stanowią bazę do tworzenia plantacji nasiennych. Nadleśnictwo  posiada cztery drzewa mateczne w tym trzy drzewa dębu  szypułkowego i jedno drzewo modrzewia europejskiego.

Zasady hodowli lasu