Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

W Nadleśnictwie Durowo obowiązuje plan urządzenia lasu sporządzony na lata 2012 - 2021. Opis ogólny tzw. elaborat, program ochrony przyrody oraz Decyzja Ministra Środowiska zatwierdzająca ww. plan są do pobrania na stronie BIP nadleśnictwa.

Link do części opisowej Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Durowo


Lasy w aktualnym planie wchodzą w skład jednego obrębu leśnego podzielonego na 662 oddziały leśne w leśnictwach:


 1. Wągrowiec
 2. Orla
 3. Żelice
 4. Olszyna
 5. Rąbczyn
 6. Przysieka
 7. Owczegłowy
 8. Gołaszewo
 9. Antoniewo
10. Stawiany

W skład nadleśnictwa wchodzi również szkółka leśna.


Zadania operatowe na 10-lecie:
Pozyskanie drewna - nie większe niż 704217m3 w tym:

  • etat cięć rębnych - 341497m3
  • etat cięć w użytkowaniu przedrębnym - na pow. 10232ha o miąższości szacunkowej - 362720m3


Link do decyzji Min.Środ. zatwierdzającej PUL

 

5 grudnia 2018 roku Minister Środowiska zatwierdził aneks do aktualnego planu urządzenia lasu nadleśnictwa zwiększający etat  cięć uzytków rębnych i przedrębnych.