Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu ukierunkowana jest na cały ekosystem leśny.

Oznacza to , że dziedzina ta zajmuje się nie tylko drzewostanem ale również wszystkimi pozostałymi elementami składowymi lasu, czyli glebą, ściółką, runem, podszytem, fauną, florą i innymi.

Głównymi celami ochrony lasu są:

 • Zapewnienie ochrony wszystkich lasów
 • Godzenie gospodarczego rozwoju kraju z ochroną przyrody i wykorzystywaniem zasobów leśnych
 • Poprawa zdrowotności ekosystemów leśnych
 • Dbałość o to aby użytkowanie zasobów leśnych , funkcje ochronne i społeczne nie zagrażały trwałości lasów ani nie wpływały negatywnie na stan drzewostanów.

Możliwe zagrożenia środowiska leśnego na terenie Nadleśnictwa Durowo ze względu na ich pochodzenie dzielimy na:

 • Abiotyczne – są to głównie czynniki atmosferyczne, które wynikają z położenia geograficznego danego obszaru.  U nas mogą to być ekstremalne temperatury, silne wiatry  i opady, a także okresowe wahania poziomu wód gruntowych i przymrozki.
 • Biotyczne – do grupy tych zagrożeń zaliczamy wszystkie zagrożenia ze strony świata ożywionego ,  a przede wszystkim powodowane przez owady, patogeny grzybowe i zwierzynę.
  •  Ze strony owadów zagrażają nam przede wszystkim szkodniki upraw sosnowych – Szeliniak sosnowiec (Hylobius abietis) i Smolik znaczony (Pissodes notatus). Ważnym szkodnikiem starszych drzewostanów sosnowych jest Przypłaszczek granatek (Phaenops cyanea). Ochrona lasu  przed owadami w Nadleśnictwie Durowo polega przede wszystkim na kontroli ich liczebności, a w razie stwierdzenia istotnego zagrożenia na ich zwalczaniu.
  • Patogeny grzybowe stanowią zagrożenie przede wszystkim w drzewostanach porolnych, które zajmują 40,8% powierzchni leśnej naszego nadleśnictwa.
  • Teren Nadleśnictwa Durowo stanowi miejsce przebywania jeleni, danieli saren i dzików. Efektem tego są wyrządzane przez nie szkody – zgryzanie sadzonek, wyłamywanie drzewek,  spałowanie młodników i inne. W celu chronienia lasu przed tymi szkodami  konieczne jest utrzymywanie liczebności zwierzyny na poziomie stanów optymalnych, grodzenie upraw  - szczególnie dębowych, dokarmianie zwierzyny  oraz właściwe zagospodarowanie poletek łowieckich.
 • Antropogeniczne  - na zagrożenia antropogeniczne składają się przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza  i zanieczyszczenia wód oraz gleb, które generowane są przez aglomeracje miejskie.

Ekosystemom leśnym w znacznej mierze zagraża również negatywne działanie człowieka, nazywane szkodnictwem leśnym. Na szkodnictwo leśne składa się przede wszystkim:

 • Nagminne nieprzestrzeganie zakazu wjazdu do lasu oraz nieprzestrzeganie zasad zachowania się w lesie
 • Wywożenie śmieci do lasu
 • Niszczenie infrastruktury leśnej i kradzież jej elementów
 • Nieuprawnione palenie ognisk w lesie
 • Kłusownictwo leśne i wodne
 • Płoszenie zwierzyny
 • Kradzieże drewna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 lipca 2010 roku Nadleśnictwo Durowo zostało zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego. Na większości obszaru zagrożenie pożarowe można określić jako średnie. Związane jest to z występowaniem drzewostanów sosnowych  z łatwopalnym runem. Zagrożenie lasu pożarami znacznie się zwiększa w okresie lata i jesieni, co związane jest z intensywną penetracją terenów leśnych przez turystów i okolicznych mieszkańców.

Nadleśnictwo posiada własny system obserwacyjno  - alarmowy, który pozwala na szybkie wykrywanie pożarów. Współpracujemy w tym zakresie również z sąsiednimi nadleśnictwami.